Diweddariad Bwrdd Rygbi Proffesiynol

Diweddariad Bwrdd Rygbi Proffesiynol

11 Jan 2019
Diweddariad Bwrdd Rygbi Proffesiynol
Mynd yn ôl

Datganiad ar y cyd gan BRP:Fe wnaeth y Bwrdd Rygbi Proffesiynol newydd (BRP) rygbi Cymru gyfarfod yr wythnos hon i atgyfnerthu ei strategaeth waith ar gyfer gêm broffesiynol gynaliadwy a llwyddiannus yng Nghymru.

 

Mae'r BRP wedi bod yn cyfarfod yn fisol dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae wedi gweithredu fel is-Fwrdd Undeb Rygbi Cymru ers i strwythur llywodraethu moderneiddio Undeb Rygbi Cymru gael ei basio gan ei aelodau, clybiau a rhanbarthau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Hydref 2018.

 

Cynhaliwyd cyfarfod mis Ionawr yn erbyn cefndir Cytundeb Rygbi Proffesiynol newydd (RPN) ac, ymysg cyfres o eitemau pwysig ar yr agenda, nodwyd y paramedrau ar gyfer sicrhau bod y cytundeb yn rhwym.

 

"Mae gennym fanylion RPN newydd ar y bwrdd ac rydym i gyd yn gytûn ac yn benderfynol o'i wneud i weithio," meddai prif weithredwr WRU, Martyn Phillips.

 

"Mae hynny'n golygu bodloni cyfres o amodau y mae pob plaid wedi ymuno dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

 

"Mae yna amodau sy'n llinellau clir yn y tywod, ac ni fyddant yn cael eu cyfaddawdu, ac mae'n rhaid eu bodloni cyn y gall y RPN fod yn gwbl weithgar.

 

"Am y rheswm hwn, nid ydym eto'n barod i gyhoeddi rhagor o fanylion am y cytundeb, ond rydyn ni'n parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i sicrhau bod teulu rygbi Cymru yn gyfredol ar y cynnydd pan fo'n briodol."

 

Mae'r RPN yn gasgliad o gynrychiolwyr o bob un o'r pum endid proffesiynol yn rygbi Cymru: yr WRU, Scarlets, Gweilch, Gleision Caerdydd a'r Dreigiau, mae ei aelodau'n rhannu'r cyfrifoldeb cyfartal am y gêm broffesiynol ac mae ganddynt y pŵer a'r awdurdod i wneud newidiadau deinamig lle bynnag yn angenrheidiol.

 

Yn y cyfarfod ym mis Ionawr, a gadeirir yn annibynnol gan yr ymgynghorydd David Lovett, yn cynnwys unigolion arall sef y prif weithredwr Martyn Phillips, cyfarwyddwr cyllid Steve Phillips a phennaeth gweithrediadau rygbi Julie Paterson ar ran WRU, gyda chadeiryddion o bob un o'r pedwar rhanbarth yng Nghymru Nigel Short, Mike James, Alun Jones a David Buttress hefyd yn bresennol. Roedd Cadeirydd y WRU, Gareth Davies hefyd yn bresennol fel arsyllwr.

 

"Nodweddion pwysicaf a diffiniol y RPN yw ei fod yn Fwrdd sy'n cymryd cyfrifoldeb ar y cyd am y gêm broffesiynol," ychwanegodd Phillips.

 

"Rydym ni'n bum endid a byddwn yn pennu beth sydd orau i rygbi Cymru gydag amcanion hir dymor sy'n cael eu gyrru trwy geisio sicrhau llwyddiant a chynaliadwyedd.

 

"Does dim byd oddi ar y bwrdd a byddwn ni'n feirniadol ac yn arloesol yn ein meddwl wrth inni ofyn y cwestiynau sylfaenol am yr hyn sydd orau i ddyfodol ein gêm genedlaethol.

 

"Rydyn ni i gyd gyda'n gilydd ac mae'r hwyliau yn yr ystafell yn un o gyffro iawn am y dyfodol a'r cynnydd a'r effaith y gwyddom y byddwn yn gallu ei wneud.

 

"Mae'r deunaw mis diwethaf wedi bod yn heriol a gwobrwyol ac mae'r dyddiau diwethaf yn arbennig wedi bod yn hynod gynhyrchiol.

 

"Mae hwn yn grŵp deinamig ac ni fyddwn yn ofni rhag gwneud penderfyniadau anodd. Rydym yn cydnabod y bydd dewisiadau anodd yn y dyfodol ac efallai y bydd anfanteision ar hyd y ffordd ond, fel grŵp, rydym yn benderfynol o wneud yr hyn sy'n angenrheidiol er mwyn pennu'r gêm ar gyfer llwyddiant hir dymor.

 

"Mae yna ddyletswydd arnom i ddarparu'r arweinyddiaeth mae ein gêm yn haeddu."

 

Man cychwyn y RPN oedd derbyn bod pob endid cyfansoddol yn wahanol ac felly mae angen dull gwahanol a phwrpasol er mwyn sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl.

 

Mae'r paramedrau hyn eisoes yn eu lle gyda chyfleoedd a thargedau ar y cae sy'n cyfateb i fodelau cyllido priodol ar gyfer yr holl bartïon.

 

Cyflwynwyd rhywfaint o drylwyredd ariannol i sicrhau bod y disgwyliadau yn realistig ac yn gynaliadwy, ond y nod yn y pen draw yw i bob endid fod yn llwyddiannus yn y cystadlaethau y maent yn cystadlu ynddynt.

 

Ymagwedd gyffredinol y BRP yw sicrhau bod pob un o'r pum endid yn cael cyfle cyfartal i lwyddo ac mae grym yn cael ei rymuso gan y fynedfa sydd ganddo bellach i restr fasnachol ei rhannau cyfansoddol.

 

Mae'n hollbwysig nodi, er bod y BRP bellach yn rheoli holl agweddau masnachol y gêm broffesiynol, mae Bwrdd yr WRU wedi symud, am y tro cyntaf yn ei hanes, i ffurf arian ffens ar gyfer y gêm gymunedol i sicrhau bod clybiau'n elwa o'r sicrwydd incwm cynaliadwy.