VACANCY: Scarlets development skills coach

Scarlets Development Skills Coach

The Scarlets Development Pathway has played a leading role in the development of over 40% of Wales’ 2019 Rugby World Cup preliminary squad.

If you want to be part of this world-renowned team and believe you can help the next generation of Scarlets to achieve their potential then this could be the role for you.

The successful candidate will play an integral role in the rugby development department from Age Grade right through to the Scarlets first team working with world-leading players and staff along the way.

If you feel you have the right skills, experiences and attitude for the challenge then please forward a CV with covering letter to Pathway Development Manager Kevin George email: kevin@scarlets.wales

Deadline for submission of applications - Tuesday, May 28.

 

Hyfforddwr Datblygu Sgiliau’r Scarlets

Mae Llwybr Datblygu’r Scarlets wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad dros 40% o garfan Rhagarweiniol Cwpan Rygbi’r Byd Cymru 2019. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r tîm byd-eang hwn ac yn credu y gallwch chi helpu’r genhedlaeth nesaf o Scarlets i gyflawni eu potensial, yna dyma’r rôl i chi.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan annatod yn yr adran ddatblygu rygbi o Raddfa Oed hyd at dîm Cyntaf y Scarlets yn gweithio gyda chwaraewyr a staff blaenllaw’r byd ar hyd y ffordd.

Os ydych chi’n teimlo bod gennych y sgiliau, y profiadau a’r agwedd cywir ar gyfer yr her yna anfonwch CV gyda llythyr eglurhaol i’r Rheolwr Datblygu Llwybr, Kevin George ebost: kevin@scarlets.wales

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau - Dydd Mawrth, Mai 28

FOR FULL JOB DESCRIPTION CLICK HERE

 

 

The Scarlets VIP match experience has a very strong reputation for being one of the most memorable and enjoyable in Welsh sport. We combine the brand and style of Scarlets rugby on the field with a warm and attentive offering in our Quinnell Lounge. This is the place to both network and relax. Juno Moneta Business Club Membership brings the feel-good factor of a live rugby occasion, together with the comfort of our leading hospitality facilities. Whether you want to impress current or potential clients or spend time with family and friends, you’re sure to have a highly positive experience. This is not just about award-winning hospitality but the entire match day. Interact with like-minded rugby fans and decision-makers from businesses across a wide range of sectors. To understand the benefits associated with becoming a Juno Moneta Business Club Member, please contact the Scarlets Commercial Team on 01554 783 944 or email commercial@scarlets.wales Mae gan brofiad gêm VIP y Scarlets enw da iawn am fod yn un o'r rhai mwyaf cofiadwy a difyr ym myd chwaraeon Cymru. Rydym yn cyfuno brand ac arddull rygbi’r Scarlets ar y cae gydag offrwm cynnes ac astud yn ein Lolfa Quinnell. Dyma'r lle i rwydweithio ac ymlacio. Mae Aelodaeth Clwb Busnes Juno Moneta yn dod â ffactor teimlad da i achlysur rygbi byw, ynghyd â chysur ein cyfleusterau lletygarwch blaenllaw. P'un a’i hydych chi eisiau creu argraff ar gleientiaid presennol neu gleientiaid potensial, neu dreulio amser gyda theulu a ffrindiau, rydych chi'n siŵr o gael profiad cadarnhaol iawn. Nid yw hyn yn unig amdano letygarwch sy’n ennill gwobrau, ond am brofiad diwrnod gem gyfan. Cyfle i ryngweithio â chefnogwyr rygbi o'r un meddylfryd a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau o fewn busnesau ar draws ystod eang o sectorau. I ddeall y buddion sy'n gysylltiedig â dod yn Aelod o Glwb Busnes Juno Moneta, cysylltwch â Thîm Masnachol y Scarlets ar 01554 783944 neu danfonwch e-bost i commercial@scarlets.wales #rugby #sponsorship #scarlets #inthepack #wales #sport #experience #commercial #networking