Diwrnod Gêm

Diwrnod Gêm

 

Mae croeso i glybiau rygbi ac ysgolion gymryd rhan yn ein rygbi TAG ym Juno Moneta Mhentref y Cefnogwyr cyn gemau’r Scarlets ar ein cae artiffisial. Fe fydd timau ieuenctid wedyn yn rhan o’r cyffro ar y cae gan chwarae rygbi TAG neu rygbi cyffwrdd yn ystod seibiant hanner amser.

Mae llefydd yn llenwi’n gyflym felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cysylltu â ni i gadw’ch lle! Ebostiwch communityteams@scarlets.wales

Mae gemau cartref y Scarlets yn cynnig cyfle unigryw i deuluoedd fwynhau profiad diwrnod gêm na gewch chi yn unrhyw le arall.

PROFIAD

Dewch i fod yn rhan o brofiad bythgofiadwy diwrnod gêm y Scarlets a mwynhau diwrnod arbennig i’r teulu oll. Mae Parc y Scarlets ar ddiwrnod gêm yn llawer mwy na 80 munud o rygbi, mae hefyd yn gyfle i chi fwynhau’r holl gyffro cyn gêm ym Juno Moneta Mhentref y Cefnogwyr, cael cyfle i fod yn rhan o’r orymdaith o amgylch y cae, bod yn rhan o llwybr yr anrhydeddion a chroesawu’ch hoff chwaraewyr i’r cae!

GWYL

Mae gwyliau rygbi ar gyfer timau ieuenctid yn cael eu cynnal ar gae hyfforddi Parc y Scarlets ac mae’r gweithgareddau wedi dod yn rhan annatod o’n diwrnod gêm. Mae cannoedd o blant ifanc yn heidio i’r cae yng nghysgod Parc y Scarlets gan fwynhau gemau rygbi eu hunain cyn gwylio’r Scarlets. I dderbyn gwybodaeth pellach am y gwyliau cysylltwch trwy ebostio communityteam@scarlets.wales

PENTREF CEFNOGWYR Y SCARLETS

Ar ddiwrnod giem mae Ysgubor Dan Do y Scarlets yn trawsnewid i fod yn Juno Moneta Bentref y Cefnogwyr. Gyda lle i 2000, mae’r lleoliad yn cynnig awyrgylch arbennig i gefnogwyr y Scarlets a’r gwrthwynebwyr. Mae ein cefnogwyr ifanc yn cael cyfle i gyfarfod rhai o chwaraewyr y Scarlets ac mae yna weithgareddau yn y Pentref i blant bach. Fe ddewch chi o hyd i fariau bwyd a diod, teledu enfawr, paentio wynebau am ddim a llawer mwy yn y Pentref.

BAR GUINNESS PRO14

Mae Bar Guinness PRO14 wedi profi i fod yn boblogaidd iawn gyda’r cefnogwyr. Mae’r bar yn Stand y Dwyrain yn lwyfan arbennig i adloniant byw cyn gemau ac mae’n leoliad llawn cyffro ar ôl gemau. Gwnewch yn siwr o alw mewn cyn symud i’ch sedd!

GORYMDAITH CYN-GÊM & LLWYBR YR ANRHYDEDDION

Mae timau ieuenctid a grwpiau yn cael cyfle i fod yn rhan o brofiad unigryw diwrnod gêm y Scarlets gan ychwanegu i’r awyrgylch arbennig trwy fod yn rhan o’r orymdaith cyn gêm! Mae’r orymdaith yn digwydd o dan arweiniad Cochyn y Ddraig ac mae’n gyfle i chwaraewyr ifanc gerdded o amgylch y cae cyn gêm. Wrth i’r timau rhedeg i’r cae mae’r timau sy’n creu Llwybr yr Anrhydeddion i groesawu’ch hoff sêr o’r twnel. Am wybodaeth pellach ebostiwch communityteam@scarlets.wales

CYN GÊM / RYGBI HANNER AMSER

Mae holl dimau ieuenctid ac ysgolion yn cael cymryd rhan mewn rygbi TAG ym Mhentref y Cefnogwyr cyn gemau’r Scarlets ar ein cae artiffisial yn yr ysgubor dan-do. Fe fydd timau ieuenctid wedyn yn cael cyfle i fod yn rhan o’r cyffro ar y cae yn ystod hanner tymor. Mae’r llefydd yn llenwi’n gyflym felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n archebu’ch lle. Ebostiwch communityteam@scarlets.wales

Join Cochyn’s Online Easter Egg Hunt for the chance to win a feast of prizes! Easter is here and to celebrate why not join Cochyn’s Online Easter Egg Hunt, where you can win some EGGstraordinary prizes. These include: Short break holiday at a family holiday park, Hospitality box to enjoy with your family in the new season (worth £1000+), Easter hamper, Scarlets polo shirt, £50 sports clothing voucher and 4 terrace tickets to watch the Glamorgan v Somerset cricket fixture on Thursday 18th July 2019. What YOU need to do: Solve our daily riddles from the 19th-22nd, which will point you in the direction of specific Scarlets sponsors. Head to the relevant sponsor sites (website or social media) and try and find our hidden easter eggs. The eggs will have significant Scarlets dates painted on them, so make sure to take note of these! There are a total of 6 eggs and you need to find them all for a chance to win! Note down all the dates from the 6 hidden eggs you find and submit your answers via the link provided on Monday 22nd to be in with a chance to win these wonderful prizes... Prize 1 - Holiday park stay & Easter hamper Prize 2 - Hospitality box to enjoy with your family in the new season (worth £1000+) & Scarlets polo shirt Prize 3 - £50 sports clothing voucher & 4 terrace tickets for a Glamorgan cricket fixture. The winners who correctly name all 6 dates will be selected at random on Tuesday, April 23! So join in our Easter EGGstravaganza and make it a holiday weekend to remember with the Scarlets. // Ymunwch â Helfa Wyau Pasg Cochyn i gael y cyfle i ennill gwledd o wobrau! Mae'r Pasg bellach yma ac i ddathlu pam na wnewch chi ymuno â Helfa Wyau Pasg Cochyn lle gallwch ennill rhai gwobrau? Maent yn cynnwys: Arhosiad byr mewn parc gwyliau teuluol, Blwch Lletygarwch i fwynhau gyda’r teulu yn y Tymor newydd (werth £1000+), Hamper Pasg, crys polo y Scarlets, taleb dillad chwaraeon o £50 a phedwar tocyn i wylio criced Morgannwg ar Dydd Iau 18fed o Orffennaf 2019. Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw; Datrys ein brawddegau dyddiol rhwng y 19 -22 o Ebrill a fydd yn eich cyfeirio at un o noddwyr y Scarlets. Yna, ewch i wefan neu safleoedd cymdeithasol y noddwr a cheisiwch ddod o hyd i wy wedi'i guddio ar un o'u tudalennau. Bydd gan yr wy ddyddiad arwyddocaol yn hanes y Scarlets wedi'i beintio arno! Mae yna gyfanswm o 6 wŷ ac mae’n rhaid i chi ddarganfod hwy i gyd i gael y cyfle i ennill! Gwnewch nodyn o’r dyddiadau pwysig o’r 6 wŷ rydych yn darganfod, yna cyflwynwch eich atebion trwy’r ddolen a roddir ar Ddydd Llun 22ain i fod a chyfle i ennill y gwborau gwych yma... Gwobr 1 - Arhosiad parc gwyliau penwythnos a hamper Pasg Gwobr 2 - Blwch Lletygarwch i’r teulu oll yn ystod y Tymor Newydd (gwerth £1000+) a chrys polo y Scarlets Gwobr 3 - Taleb dillad chwaraeon o £50 a phedwar tocyn teras ar gyfer gêm griced Morgannwg Bydd yr enillwyr sy'n enwi'r chwe dyddiad yn gywir yn cael eu dewis ar hap ddydd Mawrth, Ebrill 23! Felly ymunwch yn ein Helfa Pasg a'i wneud yn benwythnos gwyliau i'w gofio gyda'r Scarlets.