Mae EPCR yn atal rowndiau gynderfynol rygbi Ewrop a rownd derfynol Marseille

Rob LloydNewyddion

Yn dilyn galwad cynhadledd ddoe (dydd Llun 23 Mawrth), gall Bwrdd EPCR ail-gadarnhau atal twrnameintiau Cwpan Pencampwyr Heineken a Chwpan Her y tymor hwn ac ar ben hynny mae wedi penderfynu gohirio’r gemau cynderfynol, yn ogystal â rowndiau terfynol 2020 Marseille, a oedd i fod i gael ei chwarae ar benwythnosau 1/2/3 Mai a 22/23 Mai yn y drefn honno.

Wrth wneud y penderfyniad, mae’r Bwrdd yn cadw at gyfarwyddebau swyddogol ac argymhellion yr awdurdodau perthnasol yn ei diriogaethau i gyfyngu ar y pandemig COVID-19.

Yng ngoleuni gohirio ei gemau chwarter olaf yn gynharach a chyd gemau yng nghystadlaethau cynghrair proffesiynol Ewrop sydd wedi’u hatal ar hyn o bryd oherwydd yr argyfwng iechyd cyhoeddus, mae EPCR o’r farn bod angen darparu cymaint o eglurder â phosibl i’r holl randdeiliaid ynghylch camau canlyniadol ei dwrnameintiau.

I’r perwyl hwnnw, mae EPCR yn gweithio gyda’r cynghreiriau a’r undebau i ailstrwythuro casgliad i’w dymor fel rhan o aildrefnu gweddill y tymor yn Ewrop, gyda’r holl wrth gefn yn cael ei danategu gan y gofyniad i amddiffyn iechyd a lles chwaraewyr, staff y clwb, swyddogion gemau, cefnogwyr a’r gymuned rygbi ehangach.

Mae EPCR yn parhau i fod yn ymrwymedig i gwblhau tymor Cwpan Pencampwyr Heineken 2019/20 a Chwpan Her, a bwriedir aildrefnu gemau’r rownd wyth olaf a’r rownd gynderfynol, yn ogystal â rowndiau terfynol Marseille, yn unol â gemau yng nghystadlaethau’r gynghrair broffesiynol, yn amodol ar gyngor gan y llywodraeth ac awdurdodau lleol.

Bydd tocynnau a brynwyd eisoes ar gyfer rowndiau terfynol Marseille yn ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd pan gânt eu cyhoeddi, ac o’r pwynt hwnnw, bydd gan gefnogwyr nad ydynt yn gallu mynychu ar y dyddiadau newydd hawl i gael ad-daliad.

Hoffai EPCR ddiolch i Olympique de Marseille, y staff yn y Orange Vélodrome a’r holl bartneriaid lleol a rhanbarthol am eu cydweithrediad parhaus, a bydd diweddariad ynghylch camau taro Cwpan Hyrwyddwyr a Chwpan Her Heineken yn cael ei gyfleu cyn gynted ag y bo’n ymarferol.