Parc y Scarlets i helpu’r GIG yn ystod COVID-19

Menna IsaacNewyddion

Mae rygbi’r Scarlets wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ddarparu gwelyau ychwanegol, os oes angen, yn ystod y pandemig COVD-19.

Mae amryw o leoliadau Parc y Scarlets, gan gynnwys Arena Dan Do Juno Moneta, yn cael eu trawsnewid at ddefnydd y GIG dros y dyddiau nesaf gyda darpariaeth ar gyfer hyd at 500 o welyau yn y stadiwm.

Dywedodd rheolwr cyffredinol rygbi Scarlets, Jon Daniels: “Mae’r gymuned bob amser wedi bod yn rhan enfawr o gynnwys y Scarlets ac mewn amseroedd digynsail fel y rhain, rydym yn hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

“Mae’r staff y GIG yn gwneud gwaith anhygoel mewn amodau anodd ac rydym yn barod i helpu mewn unrhyw ffordd posibl.”

“Byddem yn annog pawb i ddilyn y cyngor diweddaraf gan y GIG ar amddiffyn eu hunain rhag y firws, yn enwedig i aros gartref ac osgoi teithio diangen.”

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda’r awdurdod iechyd i roi cannoedd o welyau ychwanegol yn eu lle, os bydd y GIG yn gofyn amdanynt dros yr wythnosau nesaf.

Yn ogystal â Parc y Scarlets, comisiynwyd contractwyr i drawsnewid lleoedd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin a – gyda chefnogaeth Cyngor Tref Llanelli – Canolfan Selwyn Samuel.

Dywedodd Dr Phil Kloer, cyfarwyddwr meddygol a dirprwy brif weithredwr yn Hywel Dda: “Bydd darparu’r gwelyau ychwanegol hyn i gleifion yn hanfodol i’n helpu i reoli llif cleifion dros yr wythnosau nesaf ac rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gefnogaeth yr ydym yn ei derbyn gan ein partner awdurdod lleol i helpu i wneud i hyn ddigwydd.

“Rydyn ni wedi dilyn y sefyllfa yn yr Eidal yn agos i ddysgu lle bo modd ac i helpu ein cynllunio. Mae ein cydweithwyr yn Ewrop wedi darparu adborth bod llif a thrwybwn cleifion yn ffactor hanfodol mewn ymateb i bwysau COVID-19. ”

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin dros iechyd a gofal cymdeithasol: “Mae’n hanfodol bod y GIG a Llywodraeth Leol yn cronni eu harbenigedd yn yr amseroedd rhyfeddol hyn er mwyn sicrhau ein bod yn cymryd y camau brys hyn.

“Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd y gallwn gyflawni’r heriau hyn. Hoffwn ddiolch i Gyngor Tref Llanelli a Parc y Scarlets am eu cefnogaeth. ”

Wrth siarad ar y cyd, dywedodd Jake Morgan, cyfarwyddwr cymunedau Cyngor Sir Caerfyrddin, ac Andrew Carruthers, cyfarwyddwr gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae manylion mewn perthynas â’r cyfleusterau hyn yn cael eu datblygu gyda chlinigwyr. Bydd y rhain yn gyfleusterau a reolir gan y GIG gyda llawer o wasanaethau cymorth yn cael eu darparu gan yr awdurdod lleol a phartneriaid masnachol presennol.

“Ein blaenoriaeth yw datblygu’r rhain ar gyflymder a gobeithiwn y bydd rhai elfennau o’r cyfleusterau hyn yn weithredol ar ddechrau mis Mai.

“Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio’n agos iawn gyda’r tri o’n hawdurdodau lleol i ddatblygu cyfleusterau tebyg a darperir gwybodaeth bellach wrth i’r mesurau hyn fynd yn eu blaen.”