Partneriaeth rhwng Guinness PRO14 a Phartneriaid Cyfalaf CGS i Ddatblygu’r Gynghrair er budd ei cefnogwyr, Chwaraewyr, Clybiau ac Undebau

Menna IsaacNewyddion

Mae Bwrdd Guinness PRO14 wedi cwblhau buddsoddiad partneriaeth strategol sylweddol o Gronfa Partneriaid Cyfalaf CVC VII (“Cronfa CVC VII”) a fydd yn caniatáu i’r gynghrair weithio tuag at ei llawn botensial – er budd cefnogwyr, chwaraewyr, clybiau ac undebau yn y cenhedloedd rygbi allweddol hyn dros y blynyddoedd i ddod.

O dan y cytundeb hwn, bydd Cronfa CVC VII yn caffael cyfran o 28 y cant o Rygbi PRO14 gan DAC Rygbi Celtaidd, bydd yr Undebau yn cadw’r gyfran fwyafrif o 72 y cant.

Bydd ymrwymiad y bartneriaeth yn caniatáu i Rygbi PRO14 ac undebau rygbi Iwerddon, yr Eidal, yr Alban a Chymru barhau i fuddsoddi yn y gamp, yn broffesiynol ac yn amatur, i gyflawni ei botensial dros y tymor hir.

Bydd cyfran o’r buddsoddiad hefyd yn cael ei ddal yn ganolog yn Rygbi PRO14, i’r Bwrdd fuddsoddi mewn galluoedd pellach ar gyfer y busnes ac i uwchraddio gweithrediadau cynghrair yn unol â’i uchelgeisiau twf.

Fel rhan o’r cytundeb hwn, bydd Rygbi Federazione Italiana (FIR), hefyd yn dod yn aelod o DAC Rygbi Celtaidd, ac yn derbyn cyfran o’r buddsoddiad.

Bydd Martin Anayi, Prif Swyddog Gweithredol, yn parhau i arwain y tîm rheoli yn Rygbi PRO14, gan weithio’n agos gyda’r CGS a’r undebau ar weithredu’r cynllun masnachol. Bydd yr undebau hefyd yn parhau i fod yn gyfrifol yn annibynnol am elfennau chwaraeon a rheoleiddiol y gynghrair, trwy’r Pwyllgor Chwaraeon a Rheoleiddio.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae’r Guinness PRO14 wedi perfformio’n dda ar y cae ac oddi arno; dyblu dosraniadau i glybiau a hwyluso buddsoddiad uwch nag erioed yn y gamp o’r gynghrair. Mae hyn wedi cael ei gydnabod gan CGS, sy’n rhannu gweledigaeth Rygbi PRO14 ar gyfer potensial tymor hir y gynghrair. Dewiswyd CGS gan PRO14 Rugby a’r undebau fel eu partner oherwydd y profiad helaeth o gronfeydd blaenorol CGS yn buddsoddi mewn nifer o fusnesau chwaraeon, megis Fformiwla 1, Moto GP a Premiership Rugby.

Dywedodd Dominic McKay, Cadeirydd Celtic Rugby DAC a Phrif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Alban: “Rwy’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i groesawu CGS i mewn i’r Guinness PRO14 fel ein partner. Fel Bwrdd, rydym wedi bod yn uchelgeisiol yn ein rhagolygon ac wedi datblygu’r gynghrair yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Un o’n nodau allweddol oedd sicrhau partner strategol i helpu i gyflymu ein cynlluniau a CGS i ddod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd gwych yn hyn o beth.

“Mae chwaraeon, fel pob un o’r gymdeithas, yn delio â heriau mawr ar hyn o bryd na allem fod wedi dychmygu ychydig fisoedd yn ôl, ac mae’n dyst i gryfder ein partneriaeth â CGS eu bod wedi ymrwymo i’r gêm rygbi mewn gêm o’r fath ffordd sylweddol.

“Mae eu brwdfrydedd a’u hymrwymiad yn bleidlais o hyder i’w groesawu yn nyfodol y gamp a’r Guinness PRO14 fel cystadleuaeth ryngwladol. Mae cwblhau’r bartneriaeth hon â CGS yn dyst i’r gwaith caled a fuddsoddwyd gan lawer o bobl sydd wedi canolbwyntio i ddarparu gweledigaeth ddisglair ar gyfer PRO14 a’i alluogi i wireddu ei werth masnachol yn y farchnad chwaraeon fyd-eang.

“Rydyn ni hefyd wrth ein bodd bod y FIR bellach wedi ymuno â Celtic Rugby DAC fel cyfranddaliwr ar ôl 10 mlynedd o gymryd rhan yn y gynghrair. Ochr yn ochr â fy nghydweithwyr yn y Bwrdd PRO14 yn undebau rygbi Iwerddon, yr Eidal, Cymru a De Affrica, hoffwn groesawu CGS yn gynnes i’r Guinness PRO14. “

Dywedodd Martin Anayi, Prif Swyddog Gweithredol Rygbi PRO14: “Mae sioe ffydd CVC wedi bod yn drawiadol ac yn cyd-fynd â’u hanes profedig o lwyddiant o ran buddsoddi mewn chwaraeon, gan gynnwys Fformiwla 1, Moto GP a Rygbi’r Uwch Gynghrair. Mae’r bartneriaeth hon yn caniatáu i’n holl randdeiliaid gynllunio ar gyfer cyfnod cynaliadwy o dwf, a fydd o fudd i’r cefnogwyr, y chwaraewyr a’r gêm.

“Rydym yn falch iawn o fod yn bartner gyda CGS, a oedd yn ein gweld fel sefydliad uchelgeisiol, cyflym ac arloesol, wedi’i leoli ar draws nifer o genhedloedd rygbi craidd a all gael effaith gynyddol.

“Rydyn ni wedi bod yn glir ein bod ni’n credu bod y Guinness PRO14 yn gynghrair clwb o safon fyd-eang, sydd yn ei chyfnod twf o hyd ac rydyn ni’n hyderus y bydd yn dod yn gludwr safonol o bwys yn ein camp. Rydym yn gyffrous bod CGS yn amlwg yn rhannu’r uchelgais honno ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i gyflawni addewid y gynghrair yn y blynyddoedd i ddod. ”