Scarlets yn cyhoeddi Cadeirydd newydd fel rhan o ailstrwythuro chyffrous y Bwrdd

Rob LloydNewyddion

Bydd Nigel Short yn ymddiswyddo fel Cadeirydd y Scarlets ar ôl naw mlynedd yn y rôl.

Bydd Nigel, 57, yn parhau i fod yn aelod annatod o’r Bwrdd, ar ôl bod yn rym wrth gryfhau’r Scarlets ar ac oddi ar y cae yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn dilyn proses chwilio a recriwtio gynhwysfawr, penodwyd Simon Muderack yn Gadeirydd Gweithredol ac mae’n dechrau’r broses drosglwyddo ar unwaith.

Wedi’i eni a’i fagu yn Pum Heol, Llanelli ac yn gynnyrch Ysgol Gynradd Sir Ffwrnes a Choleg Llanymddyfri, gradd mewn Gweinyddu Busnes o Brifysgol Caerfaddon a naw mlynedd gydag Accenture arweiniodd Simon at yrfa lwyddiannus yn y sector technoleg, gan sefydlu ac adeiladu Tribold cyn integreiddio â Sigma Systems, yna gwerthu Sigma Systems i Hansen Technologies a chymryd rôl y Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer adran fyd-eang Hansen Communications.

New Executive Chairman Simon Muderack

Disodlodd Nigel Huw Evans yn Gadeirydd yn 2011 ac o dan ei ddeiliadaeth mae’r Scarlets wedi sefydlu eu hunain fel un o’r ochrau blaenllaw yn y Guinness PRO14; darparu 11 chwaraewr i garfan Cymru a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Cwpan Rygbi’r Byd. Pencampwyr PRO12 yn 2016-17, roedd Scarlets yn y rownd derfynol y flwyddyn ganlynol pan gyrhaeddon nhw rownd gynderfynol Cwpan Pencampwyr Ewrop hefyd.

Mae’r Scarlets hefyd wedi cymryd camau mawr oddi ar y cae, wedi’u gyrru gan Fwrdd sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod y clwb yn mwynhau dyfodol cynaliadwy, tra’i fod yn ymroddedig i ddatblygu talent cartref.

“I mi, rhan bwysig iawn y newid hwn yw ei fod yn wir yn dangos aeddfedrwydd y busnes sydd gennym nawr a chryfder rhyfeddol dyfnder ein Bwrdd,” meddai Nigel.

“Ar hyn o bryd, mae effaith syfrdanol a thrasig y pandemig yn parhau i fod yn her enfawr i bawb sy’n ymwneud â’r clwb, ynghyd â’n cefnogwyr, ein partneriaid a’n cyflenwyr ac nid oes amheuaeth y bydd y 18 mis nesaf yn hollbwysig i’r busnes, ond mae’n dal i fod yn gred y bydd y pum mlynedd nesaf yn dod â llawer iawn o newid cadarnhaol a chyfle sylweddol i’r gêm rydyn ni’n ei charu.

“Wrth i strwythurau’r gamp esblygu’n gyflym, mae angen mwy fyth o amser ac egni ar bob rôl yn y busnes, yn enwedig rôl y Cadeirydd, i reoli cymhlethdod cynyddol a sicrhau ein bod yn cymryd pob cyfle y mae cyrhaeddiad cynyddol y gêm yn ei gyflwyno.

“Yn yr un modd â’n carfan chwarae, mae’r Bwrdd yn gwerthuso’n barhaus sut y gallwn wella ein perfformiad ein hunain a defnyddio ein cryfderau yn effeithiol, gan sicrhau bod gennym lywodraethu a chynllunio olyniaeth gadarn ar draws y busnes.

“Daeth ein hadolygiad ar ddiwedd y llynedd i ben y dylem nawr gymryd y cam sylweddol o benodi Cadeirydd proffesiynol gyda’r set sgiliau a’r profiad i adeiladu ar y platfform sefydlog sydd gennym nawr a gallwn neilltuo’r amser i arwain y Clwb trwy ei gam nesaf o twf.

“Mae’r lefel aruthrol o ddiddordeb yn y rôl dros y chwe mis diwethaf wedi bod yn galonogol ac yn ostyngedig, yn ddarlun go iawn o’r hoffter a’r parch at y Clwb yn y DU a byd ehangach rygbi.

“Trwy gydol proses recriwtio drwyadl, bu Simon yn ymgeisydd a oedd wedi sefyll allan, gan gynnig y cyfuniad o hanes rhagorol o lwyddiant mewn busnes byd-eang cystadleuol iawn, cyflym ei symud ac ymdeimlad dwfn o berthyn fel Scarlet gydol oes. Mae’r Bwrdd cyfan wrth ei fodd bod Simon wedi ymuno â ni ac yn hyderus bod gennym bâr o ddwylo ymroddedig a diogel iawn i fynd â ni ymlaen.

“Fel rhan o’r un broses, aethom ati i gryfhau cynrychiolaeth y Bwrdd gyda’r profiad rygbi ehangaf posibl a chyn bo hir byddwn yn gallu cadarnhau penodiad pellach a fydd yn cwblhau’r recriwtio a nodwyd yn ein hadolygiad.

“O safbwynt personol, nid yw’r newid mewn unrhyw ffordd yn lleihau fy ymrwymiad i’r clwb, ond bydd yn fy ngalluogi i neilltuo mwy o amser i ddyletswyddau eraill, gan ddarparu mwy o gefnogaeth i rygbi ac yn enwedig datblygu.

“Yn anad dim, mae’n fraint fawr gweithio o fewn teulu mor ymroddedig o bobl, mor bryderus i wasanaethu eu cymuned gyda balchder ac angerdd. Mae pob aelod o’r teulu hwnnw, ein pobl, chwaraewyr, noddwyr, cefnogwyr a’r Bwrdd yn rhannu ein gwerthoedd cryf o barch a gostyngeiddrwydd ac yn ysbrydoliaeth wirioneddol i’n cymuned ehangach.

Gan fyfyrio ar uchafbwyntiau ei naw mlynedd yn y rôl, ychwanegodd Nigel: “Wrth gwrs, roedd bod yn dyst i lawenydd teitl PRO12 yn foment arbennig, ond rwy’n falch iawn o’r ffaith nad yw ein Bwrdd erioed wedi chwifio wrth amddiffyn buddsoddiad sylweddol i mewn i ein strwythurau datblygu, yn enwedig trwy gyfnodau hynod heriol yn ariannol a hyd yn oed nawr wrth i ni fynd i’r afael â cholli refeniw yn drychinebus oherwydd Covid-19.

“Yr athroniaeth a’r buddsoddiad parhaus hwnnw sy’n gyrru ein cynaliadwyedd ac yn darparu’r llwybr i alluogi’r sêm ryfeddol o dalent y mae ein cymuned fach yn ei mwynhau i wireddu eu breuddwydion.

“Ein cyfraniad at y gêm yng Nghymru trwy’r nifer o’r Scarlets presennol a gorffennol sy’n cynrychioli ein tîm cenedlaethol, ynghyd â darparu mwyafrif grŵp hyfforddi Cymru yn destun balchder mawr i’n clwb a’n cymuned.

“Mae wedi bod yn anrhydedd fwyaf i mi fod yn geidwad clwb rygbi gwych gyda bron i 150 mlynedd o hanes balch ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ein esblygiad parhaus ar ac oddi ar y cae, gan sicrhau bod ein dyfodol hyd yn oed yn fwy disglair na’n gorffennol.”