Wyn Jones yn trafod y cyfnod clo i lawr ar y fferm, cynlluniau priodas a dychwelyd i rygbi

Rob LloydFeatured

Siaradodd prop y Scarlets a Chymru Wyn Jones gyda’r cyfryngau cyn dychwelyd dydd Sadwrn i rygbi yn erbyn Gleision Caerdydd.

Dyma beth oedd gan Wyn i’w ddweud am gyfnod clo i lawr ar y fferm, cynlluniau priodi a mynd yn ôl allan ar gae y Parc

Wyn, yn gyntaf oll, sut oedd y cyfnod cloi i chi?

WJ: “Mae’n debyg ei fod yr un peth â phawb arall, rydych chi’n poeni am deulu a ffrindiau, roedd yn amser anodd i bawb. Fel chwaraewr rygbi mae’n debyg mai’r peth olaf olaf i chi feddwl amdano oedd rygbi, fe’ch gwnaed i sylweddoli bod pethau mwy yn digwydd ac roedd treulio mwy o amser gyda’r teulu yn rhywbeth y gwnes i ei fwynhau. Mae’n bwysig gofalu am eich anwyliaid.

“Roeddwn hefyd yn gallu treulio digon o amser ar y fferm deuluol, llawer o waith i’w wneud a llawer o le i gadw’n heini! Fe wnes i gneifio’r defaid, gwneud ychydig o waith ffensio, unrhyw beth y gofynnodd fy nhad i mi ei wneud mewn gwirionedd. Gobeithio fy mod i wedi bod yn llawer o help iddyn nhw. Fe wnes i fwynhau.

“Rwy’n credu bod yr amser i ffwrdd o’r gêm wedi gwneud llawer ohonom yn dda, yn enwedig ar ôl blwyddyn Cwpan y Byd. Yn sicr, roeddwn i’n teimlo’n well ac yn adfywiol yn dod yn ôl i mewn. Mae Niggles y byddech chi fel arfer yn eu rholio o wythnos i wythnos yn cael eu hiacháu a gallwch chi weld bod gan fechgyn sgip yn eu cam ac yn barod i chwarae. “

Gallai’r ychydig wythnosau diwethaf fod wedi bod yn wahanol iawn i chi?

WJ: “Do, roeddwn i fod i briodi ddydd Sadwrn diwethaf, ond rydyn ni wedi’i ohirio am 12 mis. Gobeithio y bydd pawb yn mynd i gynllun y flwyddyn nesaf. Fy mhartner Jeian oedd â gofal am drefnu popeth. Roeddwn i ddim ond yn nodio yn y cefndir. Rwy’n credu bod ganddi bopeth yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mewn ffordd y bu’n rhaid iddi ei drefnu ddwywaith, nid yw’n ddelfrydol, ond dyna beth mae’n rhaid i ni ei wneud. Byddai wedi bod yn hapusach pe bai wedi digwydd yr wythnos diwethaf, ond does dim byd y gallwn ei wneud yn ei gylch. ”

Felly faint ydych chi’n edrych ymlaen at fynd yn ôl allan ar y cae?

WJ: “Mae’n ddechrau rhywfaint o ymdeimlad o normalrwydd. Rydym yn amlwg wedi colli chwarae ac rydym i gyd yn gyffrous i fod yn ôl ar y parc a chael rhywfaint o rygbi cystadleuol. Bydd yn wahanol heb unrhyw gefnogwyr yn y stadiwm, mae’r bechgyn wir yn bwydo oddi ar y dorf ym Mharc y Scarlets, ond unwaith mae’r chwiban yn mynd rydych chi’n canolbwyntio ar y rygbi. Gobeithio y bydd yn ddiwrnod sych ac y gallwn ni chwarae ychydig o rygbi. ”

Beth am siawns y ‘Scarlets’ o wneud y gemau ail gyfle?

WJ: “A bod yn onest, nid ydym wedi siarad llawer amdano, ein nod yw mynd allan yna a mwynhau chwarae eto a gobeithio y gallwn gael cymaint o bwyntiau ag y gallwn allan o’r ddwy gêm nesaf. Mae’r hyfforddiant wedi bod yn wych. Mae gennym ni gwpl o hyfforddwyr newydd, ond mae’r amgylchedd yn debyg iawn cyn i ni fynd i mewn i gloi. Mae bechgyn yn mwynhau dod i’r gwaith, mae bechgyn yn gwenu o gwmpas y lle ac mae hynny’n allweddol. ”