Diweddariad ar docynnau Dydd y Farn

Rob LloydNewyddion

Mae cefnogwyr sydd â thocynnau ar gyfer Dydd y Farn VIII, a drefnwyd yn wreiddiol ar gyfer Ebrill 18, ond wedyn ohiriwyd, yn cael cynnig ad-daliadau neu’r cyfle i roi’r arian sy’n ddyledus iddynt i ranbarth rygbi Cymru o’u dewis – ar ôl i’r digwyddiad gael ei ganslo’n swyddogol.

Mae trydydd opsiwn hefyd ar gael i gefnogwyr sydd â chredyd ar gyfer prynu tocynnau yn y dyfodol gan yr WRU neu’r rhanbarth o’u dewis sydd ar gael, yn dibynnu ar ble y gwnaethant gyrchu’r tocynnau.

Gohiriwyd y digwyddiad oherwydd pandemig Covid-19 ym mis Mawrth, gyda’r trefnwyr yn gobeithio y byddai’n bosibl aildrefnu yn ddiweddarach. Ond mae cyhoeddiad diweddar gan Guinness PRO14 yn targedu dyddiad dychwelyd i chwarae ar gyfer ochrau rhanbarthol ar Awst 22 i bob pwrpas yn diystyru’r syniad o achlysur pennawd dwbl sydd bron yn llawn capasiti yng Nghaerdydd.

Yn lle, pan fydd rygbi yn dychwelyd yng Nghymru rydym bellach yn gwybod y bydd hyn ar ffurf gemau darbi ac mae’n ymddangos mai chwarae’r gemau hyn ar dir rhanbarthol, naill ai y tu ôl i ddrysau caeedig neu gyda thorfeydd cyfyngedig, pellter cymdeithasol, a theithio cyfyngedig, yw’r canlyniad fwyaf debygol.

Gyda hyn mewn golwg, mae’r WRU a’r pedwar rhanbarth wedi gwneud y penderfyniad ar y cyd i ganslo JDVIII yn swyddogol nawr a chynnig ystod o opsiynau i gefnogwyr ar gyfer y tocynnau y maent wedi’u prynu.

Bydd hyn yn galluogi pob plaid i ganolbwyntio ar gynlluniau i ddychwelyd i rygbi PRO14 ar lefel leol ym mis Awst, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

“Roedd y gobaith o gynnal digwyddiad Dydd y Farn yn Stadiwm Principality fel ffordd o ailgychwyn y tymor ar ôl y cyfnod cloi i lawr yn un cyffrous, ond nid yw’r cyfyngiadau cyfredol a’r dychweliad a ragwelir i brotocolau rygbi yn gwneud hwn yn opsiwn realistig mwyach,” meddai llefarydd ar ran swyddfa docynnau WRU.

“Rydym yn dal i fod yn optimistaidd pan fydd rygbi proffesiynol yn dychwelyd y bydd ffordd i wylwyr ddychwelyd ar yr un amser, neu’n fuan wedi hynny, ond bydd diogelwch pawb dan sylw o’r pwys mwyaf i ni i gyd a’r holl arwyddion yw bod Dydd y farn ar gyfer rhestr gemau tymor 2019/2020 yn rhy uchelgeisiol ar hyn o bryd.

“Wrth gwrs bydd unrhyw un a hoffai gael eu harian yn ôl am y tocynnau maen nhw wedi’u prynu yn cael eu prosesu mor gyflym â phosib,

“Rydyn ni hefyd wedi cynnig ffordd greadigol i gefnogwyr gefnogi eu rhanbarth ar adeg pan mae ei angen arnyn nhw fwyaf, trwy roi’r opsiwn iddyn nhw roi arian i’r Gweilch, y Scarlets, y Dreigiau neu Gleision Caerdydd yn lle hawlio ad-daliad.

“Rydym yn deall yn iawn na fydd hyn i bawb, gydag effaith y pandemig presennol yn cyrraedd ymhell ac agos, ond gwerthfawrogir yn fawr unrhyw gefnogaeth y mae’r rhanbarthau yn ei chael fel hyn ar yr adeg anodd hon.

“Nid oes rhaid i gefnogwyr wneud unrhyw beth yn y lle cyntaf, cysylltir â nhw i gyd yn uniongyrchol trwy e-bost gyda ffurflen gais yn rhoi’r opsiynau a ddisgrifir iddynt.

“Rydym yn hynod ddiolchgar am y cefnogwyr a’r hamynedd y maent wedi’u dangos hyd yn hyn, tra bod y camau nesaf ar gyfer JDVIII yn parhau i fod yn anhysbys, ond hoffem hefyd nodi y bydd ad-daliadau nawr yn cael eu prosesu gan nifer gyfyngedig o staff nad ydynt yn gweithredu o’u gweithle arferol felly mae rhai mae oedi pellach yn bosibl. ”

Nid oes angen i gefnogwyr sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer Dydd y Farn weithredu ar unwaith na chysylltu â’r WRU neu eu rhanbarth.

Dros yr ychydig ddyddiau nesaf bydd y prynwr tocynnau yn derbyn e-bost lle gallant lenwi ffurflen ar-lein, lle gallant nodi eu bwriad o’r tri opsiwn sydd ar gael i gefnogi rhanbarth, cadw credyd neu wneud cais am ad-daliad o’r swm gwerth gwreiddiol.

Bydd mwy o fanylion am y broses hon hefyd ar gael yn fuan yng nghanolfan gymorth ar-lein WRU (www.wru.wales/FAQ)