Gwaith yn mynd yn ei flaen ar gyflymder i drawsnewid Parc y Scarlets yn ysbyty dros dro

Aadil MukhtarNewyddion

Mae gweithwyr yn gwneud cynnydd cyflym ar drawsnewid Parc y Scarlets yn ysbyty dros dro i ddarparu gwelyau ychwanegol i’r GIG yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae contractwyr wedi bod yn gweithio’n ddiflino ar y safle ers dydd Llun (Mawrth 23) wrth iddynt geisio cwblhau prosiect a fydd yn gweld hyd at 500 o welyau yn cael eu gosod mewn tri lleoliad ar wahân ar safle’r stadiwm.

Mae’r prosiect mwyaf yn cael ei wneud yng nghyfleuster hyfforddi Arena Dan Do Juno Moneta, a fydd yn gartref i 252 o welyau. Bydd ardal ysbyty hefyd yn Lolfa Quinnell yn Stondin y De a chyntedd y llawr cyntaf.

Bydd y gwelyau gorlif yn helpu i leddfu’r baich ar ysbytai yng Ngorllewin Cymru wrth iddynt ddelio ag achosion mwy difrifol COVID-19. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd o amgylch pythefnos arall i’w gwblhau.

Bydd Scarlets, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Caerfyrddin, yn darparu’r holl arlwyo ar y safle – 1500 pryd y dydd o bosibl – gyda’r prosiect yn gweld nifer o staff dros dro yn cael eu cyflogi.

“Mae pethau wedi symud ymlaen yn gyflym iawn,” meddai rheolwr cyffredinol rygbi’r Scarlets, Jon Daniels.

“Rydym yn anelu at fod yn agos at weithredol o fewn cwpl o wythnosau. Mae’n dasg fawr ac yn her fawr, ond mae pawb yn tynnu i’r un cyfeiriad i gyrraedd hynny.

“Mae’n gynllun wrth gefn – fel gyda phopeth gyda coronafirws, does neb yn gwybod pa mor hir y bydd yn para a pha mor ddrwg y gallai i fod. Mae llawer yn dibynnu ar ba mor wyliadwrus ydym wrth ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan y llywodraeth a’r GIG o ran ynysu ein hunain a phellter cymdeithasol. Gorau oll y byddwn yn dilyn y canllawiau hynny, gobeithio y lleiaf o angen fydd am gyfleusterau fel hyn. ”

Gan egluro graddfa lawn y trawsnewidiad, ychwanegodd Daniels: “Rydym yn creu rhywle o amgylch 400-500 o welyau ysbyty dros dro. Rydym yn creu cilfachau gyda gwelyau ysbyty, plymio, trydan, unedau trin aer a hefyd yn arlwyo ar gyfer y cleifion tra eu bod yma.

“O bosib, gallai hynny fod yn 1500 o brydau bwyd y dydd yn cael eu gweini, mae’n dasg fawr. Mae pedair cegin ar y safle a bydd ein staff hyfforddedig – cogyddion, cogyddion sous yn paratoi’r prydau hynny.

“Mae yna lawer o newidiadau yn digwydd ym Mharc y Scarlets, ond rydyn ni’n ffodus iawn o gael isadeiledd mor rhagorol i fanteisio arno fel bod y trawsnewid mor hawdd â phosib. Rydym hefyd yn dibynnu ar waith caled ac ymroddiad nifer o bobl – staff, contractwyr, gweithwyr cyngor, gweithwyr y GIG – er mwyn gwneud i hyn ddigwydd.”

Y Lolfa Quinnell

Ychwanegodd Daniels: “Mae’r Scarlets wedi eu trwytho mewn 148 mlynedd o hanes, rydyn ni bob amser wedi bod yn rhan o’r gymuned ac mae’r gymuned wedi bod yn rhan ohonom ni. Pan ddaw rhywbeth fel hyn sy’n weddol unigryw, mae’n amlwg bod y gymuned ein hangen ni.

“Rydyn ni wedi dibynnu ar gefnogaeth ein cymuned drwy’r 148 mlynedd hynny a nawr mae gyda ni gyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.

“I’n cefnogwyr, gobeithio eich bod yn falch o’ch clwb a’r hyn y mae’n ei wneud a hefyd mae yna ran o’n cymuned y mae angen ei chydnabod yma a dyna’r holl weithwyr hynny, y rhyfelwyr hynny o fewn y GIG a gwasanaethau beirniadol eraill drwy gael ein cymdeithas trwy hyn.

“Yr hyn yr ydym yn ei wneud yn fychain o’i gymharu â’r aberthau y mae’r bobl hynny yn eu gwneud i gyrraedd y gwaith, i weithio oriau hir a chael ein cymuned trwy hyn.

“Mae’n waith caled yr hyn rydyn ni’n ei wneud yma, ond mae’n fraint llwyr gwasanaethu ein cymuned mewn unrhyw ffordd y gallwn.”

#ArhoswchAdref #Diogelu’rGIG #TeuluScarlets