Holi ac Ateb gyda Chadeirydd Gweithredol newydd y Scarlets, Simon Muderack

Rob LloydNewyddion

Mae Simon Muderack wrth ei fodd â’r cyfle i helpu’r Scarlets i adeiladu ar ei dreftadaeth falch i sicrhau llwyddiant ar ac oddi ar y cae yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Simon wedi’i benodi’n Gadeirydd Gweithredol y Scarlets yn dilyn penderfyniad Nigel Short i drosglwyddo’r awenau ar ôl naw mlynedd wrth y llyw.

Yn hanu o Lanelli, mae Simon yn gefnogwr Scarlets gydol oes sydd â hanes rhagorol o lwyddo mewn busnes byd-eang cystadleuol iawn, sy’n symud yn gyflym.

Yma mae’n siarad am ei gefndir yn Llanelli, ei yrfa fusnes a’i weledigaeth ar gyfer dyfodol y Scarlets.

Simon, croeso i’r Scarlets, beth yw eich meddyliau am ddod yn gadeirydd gweithredol newydd i ni?

SM: “Mae’n anrhydedd enfawr i mi, mae’n fy llenwi â balchder enfawr ac rwyf hefyd yn deall yn llawn y cyfrifoldeb a ddaw gydag ef. Mae’n gyfle i gymryd rhan yn y clwb rydw i wedi bod yn gefnogwr iddo ers pan oeddwn i’n ifanc ac mae’n dod ar adeg ddiddorol iawn yng nghyd-destun ehangach y gêm rygbi.

“Rwy’n ddiolchgar iawn o’r cyfle, yn cydnabod y fraint yw bod yn rhan o’r clwb yn y fath fodd ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r clwb i helpu i’w yrru ymlaen.”

Cadeirydd Gweithredo Simon Muderack

A allwch chi roi cipolwg bach i gefnogwyr y Scarlets ar eich cefndir a’ch gyrfa fusnes hyd yn hyn?

SM: “Felly cefais fy ngeni a fy magu yn Llanelli, es i’r ysgol gynradd yn Ffwrnes, yna es i Goleg Llanymddyfri Prifysgol Caerfaddon cyn dilyn gyrfa 25 mlynedd mewn technoleg. Tua 15 mlynedd yn ôl, dechreuais fy musnes meddalwedd fy hun a werthais wedi hynny i gwmni o Ogledd America, gweithio gydag ecwiti preifat a gwerthu’r busnes dilynol i gwmni cyhoeddus tua 12 mis yn ôl.

“Mae’r amseru yma gyda’r cyfle hwn gyda’r Scarlets yn berffaith; mae’n glwb a chymuned rwy’n ei adnabod yn dda ac rwy’n edrych i ddod â rhywfaint o fy mhrofiad cenedlaethol a rhyngwladol i helpu i wthio’r clwb ymlaen wrth i ni fynd i mewn i’r cyfnod a fydd yn gyfnod cythryblus iawn, ond hefyd yn fanteisgar yn hanes y gêm o rygbi. ”

Beth ydych chi’n ei weld yma yn y Scarlets?

SM: “Mae yna werth 150 mlynedd o hanes; cludfelt parhaus o dalent o ran chwaraewyr a staff hyfforddi ac ysbryd a theimlad cymunedol anhygoel.

“Mae yna hefyd rôl llysgenhadol i’r Scarlets o ran hyrwyddo’r gornel hon o’r DU i lwyfan ehangach yn ogystal ag awydd ac awydd enfawr i’r clwb barhau i ffynnu a pharhau i symud ymlaen.

“Mae Nigel a gweddill y bwrdd wedi gwneud gwaith gwych ac mae’n wych y bydd Nigel yn dal i gymryd rhan. Mae’r clwb wedi rhoi sylfeini cadarn, wedi newid gyda’r oes ac wedi adeiladu platfform da iawn ar gyfer dod i’r amlwg o’r argyfwng Covid-19 hwn i ffynnu a ffynnu yn y byd rygbi wrth symud ymlaen. “

Rydych chi wedi ymuno yn ystod cyfnod heriol oherwydd Covid-19, beth yw eich nod – tymor byr a thymor hir?

SM: “Nid oes amheuaeth bod effaith Covid-19 wedi bod yn sylweddol, i’r Scarlets, ein chwaraewyr, ein staff, cefnogwyr, y gymuned a’r byd yn gyffredinol. Swydd rhif un yw ymgodymu â’r her honno a sicrhau bod y clwb mewn sefyllfa dda i symud ymlaen unwaith y byddwn yn dod allan o’r pandemig hwn.

“I mi, mae’n ymwneud â gwneud popeth o fewn fy ngallu, gweithio gyda’r Bwrdd a phawb yma, i sicrhau bod y tîm yn llwyddiannus ag y gall o bosibl i mi; sicrhau bod y llwybrau datblygu, y cludfelt talent, yn parhau a sicrhau ein bod yn parhau i wneud y rhan hon o’r byd lle rydyn ni’n falch o’r hyn rydyn ni’n ei wneud a sut rydyn ni’n eu cynrychioli ar y platfform byd-eang.

“Rwyf hefyd yn credu bod gennym ni waith i’w wneud i ryddfreinio cymuned rygbi fwy ar sail fyd-eang – edrychaf ymlaen at gymryd rhan yn hynny – ac yn y pen draw, edrychaf ar adeiladu ar y sylfeini y mae’r Bwrdd wedi’u rhoi ar waith, gan sicrhau ein bod yn tyfu, goroesi a ffynnu fel clwb cynaliadwy. ”