Scarlets yn ychwanegu dau aelod at y tîm hyfforddi

Rob LloydNewyddion

Gall Scarlets gadarnhau eu tîm hyfforddi am weddill y tymor hwn ac ymgyrch 2020-21 gyda Richard Kelly o’r Academi wedi’i ddyrchafu’n hyfforddwr y Blaenwyr a chyn-brop y Crysau Duon Ben Franks wedi’i benodi’n hyfforddwr sgrymio.

Bydd Richard Whiffin yn dod yn hyfforddwr ymosod fel rhan o dîm Glenn Delaney.

Mae Richard Kelly wedi bod yn rhan o system hyfforddi’r Scarlets ers ymddeol fel chwaraewr yn 2015. Roedd yn brif hyfforddwr tîm Uwch Gynghrair Cymru Carmarthen Quins am ddau dymor, gan dywys y clwb i rownd derfynol Cwpan Cymru. Mae hefyd wedi bod wrth y llyw yn nhîm y Scarlets A sydd wedi bod yn brif ochr Cymru yn y ddwy ymgyrch ddiwethaf yng Nghwpan Celtaidd. Mae’r cyn ail reng wedi bod yn hyfforddwr y blaenwyr i dîm dan 20 Lloegr am y 18 mis diwethaf. Bydd Kelly yn hyfforddwr y blaenwyr yn yr uwch dîm sefydlu.

Enillodd Franks 47 o Brofion am Seland Newydd ac roedd yn enillydd Cwpan y Byd ddwywaith yn ystod gyrfa chwarae. Roedd hefyd yn aelod o garfan y Crusaders a hawliodd deitlau Super Rugby yn 2006 a 2008.

Yn 2015, aeth i hemisffer y gogledd i ymuno â Gwyddelod Llundain lle cafodd ei hyfforddi gan Delaney. Mae’r chwaraewr 36 oed wedi bod yn Northampton Saints am y ddau dymor diwethaf ac ym mis Chwefror cyhoeddodd ei ymddeoliad o chwarae.

Ymunodd Richard Whiffin â’r Scarlets fel hyfforddwr ymosod cynorthwyol yr haf diwethaf. Mae wedi cael rolau blaenorol yn Gwyddelod Llundain, fel pennaeth Academi Caerloyw a chyda Lloegr dan 20 oed Lloegr.

Mae Dai Flanagan yn parhau yn ei rôl fel hyfforddwr y cefnwyr.

Penodwyd Delaney, a ymunodd â’r Scarlets yn yr haf fel hyfforddwr amddiffyn, yn brif hyfforddwr newydd Scarlets yn dilyn penderfyniad Brad Mooar i ddychwelyd i Seland Newydd i ymgymryd â swydd gyda’r Crysau Duon.

“Mae Rich yn uchel ei barch ac mae wedi hyfforddi yn ein system am nifer o dymhorau. Mae wedi bod yn allweddol yn nhwf ein chwaraewyr ifanc, ac mae nifer ohonyn nhw’n camu i’r garfan hŷn ar gyfer y tymor sydd i ddod.

“Rwy’n falch iawn o ddod â Rich Kelly i mewn i’r uwch dîm hyfforddi ar ôl y gwaith y mae wedi’i wneud gyda’r Academi, tim A ac D20 Cymru,” meddai. “Hefyd i groesawu rhywun o safon Ben i’r Scarlets. Mae’r ddau yn dod â set sgiliau eang i’r grŵp ynghyd â’u harbenigedd darn set manwl ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld yn ychwanegu at ein rhaglen.

“Mae Rich yn uchel ei barch ac mae wedi hyfforddi yn ein system am nifer o dymhorau. Mae wedi bod yn allweddol yn nhwf ein chwaraewyr ifanc, ac mae nifer ohonyn nhw’n camu i’r garfan hŷn ar gyfer y tymor sydd i ddod.

“Mae record chwarae Ben yn siarad drosto’i hun. Mae’n enillydd Cwpan y Byd dwbl ac mae ganddo bron i 50 cap i’r Crysau Duon. Rwy’n ei adnabod yn dda o fy nyddiau gyda fy nghlwb gwreiddiol Linwood yn ôl yn Seland Newydd a hefyd gyda’r Wyddelod ac ef yw’r gweithiwr proffesiynol mwyaf. Dechreuodd ei daith hyfforddi hŷn fel hyfforddwr chwaraewr gyda Gwyddelod Llundain ac mae wedi parhau i hyfforddi rygbi clwb y tu allan i’w ymrwymiadau chwarae.

“Fel grŵp rydym yn gyffrous am ddod at ein gilydd pan fydd rygbi’n ailddechrau yn dilyn y cyfnod cloi hwn. Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at adeiladu ar yr hyn mae Brad wedi’i roi ar waith y tymor hwn.”

Richard Kelly

“Rwy’n teimlo’n lwcus iawn ac yn wylaidd fy mod wedi cael cyfle i hyfforddi tîm mor fawreddog, mae gan y Scarlets statws enfawr ym myd rygbi ac rwy’n edrych ymlaen at helpu’r tîm i weithio tuag at sicrhau llwyddiant.

Mae fy rôl bresennol wedi caniatáu i mi ddod i adnabod y chwaraewyr yn dda, gan weithio gyda’r chwaraewyr datblygu yn y grŵp hŷn yn bennaf, ond gan ganiatáu i mi adeiladu perthnasoedd cryf gyda’r garfan ehangach hefyd. Rwy’n edrych ymlaen at gryfhau’r perthnasoedd hynny y tymor nesaf.

“Hoffwn ddiolch i Brad ac Ioan am eu gwaith y llynedd a dymuno’n dda iddyn nhw gyda’r camau nesaf yn eu teithiau. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael cefnogaeth ragorol ganddynt y tymor diwethaf.

“Rwy’n gyffrous i weithio gyda Glenn a’r grŵp hyfforddi newydd. Mae egni a chyffro go iawn o gwmpas yr hyn yr ydym yn ei gynllunio ac ni allwn aros i fynd i mewn iddo a symud.”

Ben Franks …

Ben Franks Pic: Claire Jones / RedHatPhoto.com

“Mae hyfforddi yn rhywbeth roeddwn i wedi bwriadu ei wneud erioed pan wnes i orffen chwarae ac roeddwn i wrth fy modd pan ddaeth y cyfle hwn gyda’r Scarlets.

“Roeddwn i wedi gwybod erioed fy mod i’n mynd i ymddeol y tymor hwn felly cyn y coronafirws roeddwn i wedi bwriadu cymryd peth amser i ffwrdd, gwneud rhywfaint o deithio ac uwchsgilio. Yna cysylltodd Glenn ac mae’n gyfle rwy’n gyffrous i fod yn ei gymryd.

“Rwyf wedi dysgu llawer gan hyfforddwyr blaenorol ac o chwarae drosodd yma am y pedair neu bum mlynedd diwethaf ac rwy’n gyffrous fy mod yn gweithio ochr yn ochr â Glenn a’r hyfforddwyr eraill, a fydd yn sicr yn fy ngwthio ac yn fy helpu i ddatblygu fel hyfforddwr.

“Mae yna gymysgedd gwych o chwaraewyr rhyngwladol profiadol ac ieuenctid yn y garfan yn y Scarlets. Rwy’n edrych ymlaen at gysylltu â phawb.”