Cymorth Tocynnau


Diweddariad ar gyfer deiliaid tocynnau tymor

Rydyn ni yma yn y Scarlets wedi cael ein llethu gan y negeseuon o gefnogaeth ers i ni gyhoeddi ein hopsiynau tocynnau tymor i gefnogwyr y mis diwethaf.

Mae cefnogaeth teulu Scarlets yn rhywbeth sydd wedi bod yn arbennig erioed, ond yn yr amseroedd anodd hyn mae'r ymateb a gawsom wedi bod yn anhygoel.

Yn dilyn y cyhoeddiad cychwynnol hwnnw, bydd deiliaid tocynnau tymor yn derbyn e-bost ddydd Mercher Gorffennaf 1af prynhawn yn rhoi manylion y tri opsiwn sydd ar gael iddynt ar gyfer eu had-daliad pro-rata o ymgyrch 2019-20.

Gall deiliaid tocynnau tymor naill ai roi'r arian fel cefnogaeth i'r clwb, ei ohirio fel credyd ar gyfer prynu tocynnau'r tymor nesaf neu dderbyn ad-daliad.

Bydd pob deiliad tocyn tymor yn cael ei hysbysu o'r union werth sydd â hawl iddo ar yr e-bost a bydd ganddo tan Orffennaf 31ain i wneud ei benderfyniad. Os nad ydych wedi tanysgrifio i ddiweddariadau e-bost am eich tocyn tymor, gallwch gofrestru yn http://www.bit.ly/scarletsmembers a dweud wrthym pa opsiwn sydd orau gennych.

Os na dderbyniwn unrhyw ymateb, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi dewis rhoi rhodd sy'n weddill o'ch tocyn tymor i’r Scarlets.

Ar gyfer cefnogwyr sydd wedi prynu tocynnau gêm neu docynnau Dydd y Farn yn uniongyrchol gennym ni, bydd cyhoeddiad ar wahân ar sut i ddweud wrthym eich dewis. Ar hyn o bryd rydym wrthi'n cwblhau'r seilwaith technolegol a fydd yn cael ei ddefnyddio i gyflawni hyn.

Disgwyliwn i'n swyddfa docynnau fod yn brysur a gyda staff cyfyngedig gallai fod oedi cyn cyrraedd. Os na allwch siarad ag aelod o’n staff, gadewch neges gyda’ch ‘Client Ref’ o du blaen eich cerdyn tocyn tymor a byddwn yn anelu at ddod yn ôl atoch o fewn 72 awr. Os yw'n haws, anfonwch e-bost atom yn tickets@scarlets.wales

Unwaith eto, diolch enfawr am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn. Bydd unrhyw arian a roddwch yn ôl i'r clwb yn gwneud gwahaniaeth, ond rydym hefyd yn deall yr heriau y mae pawb yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac mae eich cefnogaeth i'r Scarlets yn cael ei werthfawrogi'n fawr pa bynnag benderfyniad a wnewch.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r Parc pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Ymhellach i'n cyhoeddiad am ein prosesau ar gyfer adbrynu gwerth tocyn tymor ar gyfer tymor 2019-20, rydym wedi llunio atebion i rai cwestiynau yr ydym yn rhagweld y bydd gennych o bosibl.
TROSOLWG

CEFNOGAETH

CREDYD

AD-DALIAD

CYFFREDINOL